Trang chủ » Thông tin

Kết quả đánh giá giám sát định kỳ Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm theo HACCP

 Vừa qua, tổ chức QMS của Australia tại Việt nam đã tiến hành đánh giá giám sát định kỳ Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo HACCP của công ty TRÍ  TÍN. Việc đánh giá lần này được thực hiện tại ban Lãnh đạo công ty, Trang trại nuôi trồng và xưởng chế biến rong nho tại thị xã Ninh Hòa.

          Sau hơn 2 ngày làm việc, tổ chức QMS Việt Nam đã đưa ra kết luận : Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo HACCP của TRÍ TÍN đang duy trì hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn và đủ điều kiện để bảo vệ được chứng chỉ đã được cấp.

xem 8779 lần BackPrintTop