Home » About us

Các giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và cơ sở đủ điều kiện sản xuất

 

                   

             QMS: Chứng nhận Rong nho Trí Tín đạt chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm
theo tiêu chuẩn quốc tế HACCP.

                            

                    

                           NAFIQAD: Chứng nhận Rong nho Trí Tín đủ điều kiện an toàn thực phẩm
                          trong sản xuất kinh doanh thuỷ  sản để xuất  khẩu. 


                       


                         Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Khánh Hòa:
                        Chứng nhận Rong nho Trí Tín
                      đảm bảo an toàn thực phẩm theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiêu thụ nội địa

                          
 

                       Sở Y Tế Khánh Hòa chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm
                 Rong Nho Tươi 
Trí Tín

                            

                               Sở Y Tế Khánh Hòa chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm
                                Rong Nho Khô 
Trí Tín

                               

                              Sở Y Tế Khánh Hòa chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm
                    Rong Nho Nước Trí Tín

 

                                                    

                                

                            Đăng ký nhãn hiệu Rong Nho Trí Tín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

read 10514 BackPrintTop
other news:
  • Các giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và cơ sở đủ điều kiện sản xuất
  • About Tri Tin